Program kurzu ZZA


Mnoho praktických nácviků formou:

- akčních přednášek i nudnějších pasáží

- nenadálých maskovaných situacích

- praktických rad od zkušených zdravotníků, rodičů dětí i dobrodruhů ... 

 ... a dále mnoho toho co je třeba probrat viz níže:


Viz Vyhláška 106/2001 Sb.  - o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti:


Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě

 Rozsah školení

------------------------------------------------------------------

                                               Počet hodin

Téma                                     -------------------------

                                         Teorie   Praxe    Celkem

------------------------------------------------------------------

1. Základy stavby a funkce

   lidského těla                          5        -        5

------------------------------------------------------------------

2. První pomoc - teoretická část          6        -        6

------------------------------------------------------------------

3. První pomoc - praktická část           -       15       15

------------------------------------------------------------------

4. Péče o nemocné                         2        2        4

------------------------------------------------------------------

5. Základy zdravotnické dokumentace       1        -        1

------------------------------------------------------------------

6. Práva a povinnosti zdravotníků

   zotavovacích akcí                      1        -        1

------------------------------------------------------------------

7. Hygiena a epidemiologie                4        -        4

------------------------------------------------------------------

8. Základy záchrany tonoucích             1        2        3

------------------------------------------------------------------

Celkem                                   20       19       39

------------------------------------------------------------------


Obsah školení

  1. Základy stavby a funkce lidského těla

       1.1. Stavba a funkce lidského těla

       1.2. Pohybové ústrojí

       1.3. Krevní oběh, krev

       1.4. Trávicí ústrojí

       1.5. Dýchací ústrojí

       1.6. Vylučovací ústrojí

       1.7. Kožní ústrojí

       1.8. Pohlavní systém mužů a žen

       1.9. Smyslové ústrojí

       1.10. Nervové ústrojí

       1.11. Látkové řízení organismu

 

  2. První pomoc - teoretická část

 

    Prevence úrazů:

    Poskytování první pomoci:

 • krvácení, velká ztráta krve,
 • dechová a oběhová selhání,
 • protišoková opatření
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí
 • bezvědomí
 • křečové stavy a intoxikace
 • poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha
 • poranění pohybového ústrojí
 • náhlé bolesti břicha a hrudníku
 • alergické reakce
 • rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání
 • šok

3. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště apod.)

4. Zásady pro poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky

5. První pomoc - praktická část

 • Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dvěma zachránci na resuscitačním fantomu
 • Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:
 • šátkové, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace
 • nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace


6. Manipulace, polohování a transport:
 • polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku příslušných postupů
 • nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci
 • způsoby naložení raněných na různé druhy transportních prostředků (využití improvizace i typizovaných transportních prostředků)
 • způsoby vyšetřování
 • zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost)
7. Péče o nemocné
 •  Zdravotnická etika, přístup k nemocnému
 •  Základy zdravotnické dokumentace
 •  Evidence bezinfekčnosti
 •  Evidence lékařských potvrzení
 •  Evidence zdravotnických průkazů pracovníků tábora
 •  Vedení zdravotnického deníku
 •  Práce se zdravotním a očkovacím průkazem (po jeho zavedení)

 8. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

 • Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor
 • Činnost při odjezdu

 • Činnost při příjezdu - kontrola podmínek
 • Zdravotnický filtr
 • Vybavení ošetřovny
 • Izolace
 • Spolupráce s patronátním lékařem
 • Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci

9. Hygiena a epidemiologie

 • Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí
 • Hygiena životního prostředí
 • Odstraňování odpadních látek
 • Hygiena výživy (společného stravování)
 • Prevence šíření nákazy:
  • zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa
  • nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy

10. Základy záchrany tonoucích

 • Rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě
 • Technické prostředky záchrany a jejich použití
 • Způsoby dopomoci postiženým plavcům
 • Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh
 • Informace o způsobech a možnostech vyhledávání utonulých
 • Kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na postupy při záchraně tonoucích


A dále mnoho praktických nácviků formou maskovaných situacích, praktických rad od zkušených zdravotníků, rodičů dětí i dobrodruhů ...

Zpět 

Comments